2/2021Czysty WołominSamorządWywiadZielony Wołomin

Wołomin odzyskuje

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. pracuje nad projektem Regionalnego Centrum Recyklingu na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach. Trwają konsultacje społeczne dla tego przedsięwzięcia. Z tej okazji publikujemy rozmowę z Prezesem Spółki MZO Jarosławem Kubałą.

Panie Prezesie, co kryje się pod nazwą Regionalne Centrum Recyklingu?

Jarosław Kubała: To projekt inwestycyjny składający się z kilku elementów, którego priorytetem jest hermetyzacja i modernizacja kompostowni funkcjonującej w Starych Lipinach. W pierwszym rzędzie obligują nas do tego przepisy dotyczące zastosowania technologii w oparciu  o tzw. standardy BAT, czyli Najlepszej Dostępnej Techniki. Takie są również oczekiwania okolicznych mieszkańców, aby ograniczyć uciążliwości w sąsiedztwie zakładu.

Koncepcja projektu zakłada budowę hali przyjęcia i magazynowania odpadów zielonych wyposażoną w specjalny system napowietrzania i podciśnienia, skutecznie zapobiegający wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Tym samym rozładunek i przeładunek odpadów odbywać się będą w warunkach hermetycznych. 

W hermetycznych warunkach przebiegał będzie również sam proces kompostowania. Dzięki temu nowa instalacja będzie dużo bardziej efektywna i przyjazna dla otoczenia. 

Nie bez znaczenia jest także fakt, że w ramach procesu zagospodarowania odpadów zielonych uzyskujemy z nich pełnowartościowy produkt w postaci środka poprawiającego jakość gleby. 

Wspomniał Pan, że projekt utworzenia Regionalnego Centrum Recyklingu składa się
z kilku elementów. Pierwszy to zmodernizowana kompostownia, a kolejne?

JK: Naszym celem jest powstanie Regionalne Centrum Recyklingu – kompleksu zapewniającego gminie Wołomin i jej mieszkańcom samowystarczalność oraz niezależność w zakresie gospodarki odpadami. W tym miejscu oprócz kompostowni mogłaby powstać również nowoczesna sortownia na potrzeby odpadów zbieranych selektywnie przez mieszkańców, które trafiają do pojemnika niebieskiego, żółtego i zielonego. Sortownia funkcjonująca obecnie w centrum Wołomina mogłaby wówczas zostać zlikwidowana. W planach jest także utworzenie węzła przetwarzania gruzu i gabarytów – tego typu odpadów w naszej gminie jest coraz więcej i powinny być przedmiotem odzysku i recyklingu cennych surowców. W ramach RCR opcjonalnie mogłaby funkcjonować również biogazownia produkująca prąd i ciepło z odpadów organicznych, w tym kuchennych. Jest to na razie wariant opcjonalny.  Realizacja tej infrastruktury, uwarunkowana jest czynnikami niezależnymi od MZO i wiąże się z m.in. z koniecznością uzyskania odpowiednich funduszy, w tym środków z dotacji unijnych. Na razie mamy zagwarantowane finansowanie dla modernizacji kompostowni i tę inwestycję planujemy zrealizować w pierwszej kolejności.

Powodzenie projektu zależy także od świadomości ekologicznej mieszkańców naszej gminy. Dlatego zakładamy, że RCR będzie także miejscem edukacji ekologicznej dla dzieci i dorosłych z niezbędną infrastrukturą. Nie wykluczam, że np. ścieżka edukacyjna może powstać również poza zakładem, chociażby na terenie sołectwa Stare Lipiny. 

Na jakim etapie jest projekt?

JK: Trwają prace koncepcyjne oraz ruszyły pierwsze procedury formalno-prawne związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Dokumentacja została już złożona i będzie opiniowana m.in. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, SANEPID i Urząd Marszałkowski. W związku z tym rozpoczęliśmy jako Spółka MZO działania informacyjno-konsultacyjne adresowane do mieszkańców gminy Wołomin. Ze względu na specyfikę projektu oraz doświadczenia związane z tego typu przedsięwzięciami, działania te będą miały charakter ciągły i nie są ograniczone wyłącznie do  tego wstępnego etapu projektowego, będą towarzyszyć inwestycji na kolejnych etapach procedury administracyjnej, a potem w trakcie realizacji inwestycji. Jesteśmy przekonani, że zasada transparentności i otwartości na dialog z otoczeniem się sprawdzą.

Oczywiście dostosowujemy działania informacyjne i konsultacyjne do obecnej sytuacji epidemicznej. Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach z przedstawicielami sołectw sąsiadujących z naszym zakładem. Pojawiły się pierwsze publikacje na temat projektu.  W najbliższych dniach 26 i 27 marca na terenie gminy Wołomin, w 4 lokalizacjach, funkcjonować będą punkty informacyjne dla mieszkańców.  Chcemy, aby mieszkańcy mieli okazję bezpośredniego kontaktu z konsultantami MZO i wymiany opinii na temat naszego projektu. Planujemy także spotkanie online oraz sesję pytań i odpowiedzi z udziałem ekspertów. Do dyspozycji mieszkańców uruchomiliśmy dedykowany adres mailowy konsultacje@mzo.wolomin.pl. Nasi konsultanci i eksperci odpowiadają na bieżąco na pytania od mieszkańców.

Jeśli tylko będzie to możliwe, na pewno zorganizujemy wyjazd studyjny do podobnych instalacji funkcjonujących na terenie Polski. Naszym zdanie to dobry sposób, aby rozwiać obawy i wątpliwości dotyczące inwestycji tego typu. Powołamy również Radę Ekologiczną przy spółce MZO, której zadaniem będzie wspieranie inicjatyw oddolnych i działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz, co bardzo ważne monitorowanie i opiniowanie realizacji projektu. Nie zabraknie akcji i warsztatów edukacyjnych związanych z projektem. Bo sama infrastruktura (nowe instalacje) nie wystarczy dla prowadzenia efektywnej gospodarki odpadami. Potrzebna jest świadomość ekologiczna i określone, codzienne postawy i zachowania mieszkańców, którzy są przecież wytwórcami odpadów.

Inwestycje w gospodarce odpadami wywołują zazwyczaj spore zainteresowanie mieszkańców, nierzadko też obawy i negatywne opinie.  Mam świadomość, że inwestycje dotyczące zagospodarowania odpadów wiążą się
z zainteresowaniem i nierzadko obawami ze strony mieszkańców. Każdy z nas chce mieszkać
w przyjaznym, czystym i bezpiecznym otoczeniu. Ale jestem przekonany, że w to bezwarunkowe założenie wpisuje się projekt Regionalnego Centrum Recyklingu. Zakładu zagospodarowania odpadów oczywiście nie przeniesiemy, bo on jest gminie i mieszkańcom bezwzględnie potrzebny. Chcemy przede wszystkim wprowadzić tam bezpieczne i nowoczesne technologie, aby być po prostu dobrym sąsiadem. 

Każdy z nas wytwarza odpady, które nie znikają z chwilą, gdy je wyrzucamy. Takiego cudownego sposobu po prostu nie ma. Coś z nimi trzeba zrobić, gdzieś je zawieźć i zagospodarować, a przede wszystkim odzyskać cenne surowce i poddać recyklingowi. Ze względu na rosnące koszty najlepiej nie być uzależnionym od innych, a zrobić to we własnych instalacjach, aby móc zaproponować mieszkańcom jak najniższe opłaty za odbiór śmieci. Wiele samorządów ma obecnie problem z zagospodarowaniem odpadów i wysokimi opłatami za ich utylizację. Produkujemy coraz więcej odpadów, a w Polsce nie ma wystarczającej liczby instalacji. Składowanie natomiast wiąże się z bardzo wysokimi kosztami i jest najmniej przyjazne dla środowiska. Chcemy uniknąć takiego scenariusza  w Wołominie.

Projektowi budowy Regionalnego Centrum Recyklingu towarzyszy hasło WOŁOMIN ODZYSKUJE. Co odzyska i zyska gmina dzięki realizacji tego przedsięwzięcia?

JK: Możemy mówić o 3 kategoriach „zysku” – korzyści płynących z realizacji projektu – ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. Dzięki powstaniu Regionalnego Centrum Recyklingu zwiększymy efektywność w zakresie odzysku oraz zagospodarowania odpadów. Jako gmina musimy osiągnąć wymagane prawem poziomy recyklingu i uniknąć dotkliwych kar finansowych. Zastosujemy nowoczesne technologie w oparciu o tzw. standardy BAT, czyli Najlepsze Dostępne Techniki. W ten sposób zapewnimy maksymalny poziom bezpieczeństwa  instalacji dla środowiska i otoczenia. Tego oczekują od nas okoliczni mieszkańcy, aby skutecznie ograniczyć problem nieprzyjemnych zapachów. Gmina zyska swego rodzaju niezależność w zakresie gospodarki odpadami. Efektywne i nowoczesne instalacje (kompostownia, węzeł recyklingu gruzu i gabarytów) wpłyną pozytywnie na ograniczenie kosztów zagospodarowania odpadów, a tym samym opłat za śmieci ponoszonych przez mieszkańców. Likwidacja sortowni przy ul. Łukasiewicza poprawi także estetykę w centrum Wołomina. Na koniec zachęcam zainteresowanych mieszkańców do odwiedzenia (w piątek i sobotę) naszych punktów informacyjnych związanych z projektem budowy Regionalnego Centrum Recyklingu. Szczegóły znaleźć można w zamieszczonym harmonogramie i na stronach internetowych i Facebooku spółki MZO oraz Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Dziękujemy za rozmowę.

Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker